اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حمید ملکی معاون تهذيب 37255890-025 578
مصطفی عبداللهیان مسئول دفتر معاونت 37255890-025 578
سيدمصطفي رضوي مدير فرآن و حدیث 37255890-025 575
سید حسن  حسینی مدير دفتر امور تربيت اخلاقي 37255890-025 589
مجتبی رضایی مديرت امور مشاوره و خانواده 37255890-025 582
. .
كاظم علي محمدي مدير مطالعات تربيتي و فرهنگي 37255890-025 576
. . مسئول اطلاع رساني 37255890-025
مهدی خسروی دبیرخانه معاونت 37255890-025 579
سیدحسن علویان مالي معاونت 37255890-025 591
. . مالي معاونت 7840222
علی ضا باهوش اداره برنامه ریزی و نظارت-کارشناس نظارت و ارزيابي-گزينش 37255890-025 590

2 3