حوزه از منظر مقام معظم رهبری

 

 

 

 

حوزه از ديدگاه مقام معظم رهبري

جمهوري اسلامي، حکومت ارزشها نه افراد

نظام رفتاري و اخلاقي در حوزه هاي علميه

نياز جوان به تهذيب نفس

روحانيت، خادم و سرباز دين

 

   

 

جمهوری اسلامی، حکومت ارزشها نه افراد

حکومت آخوندی و نسبت دادن جمهوری اسلامی به این مفهوم، حرف دروغی است. جمهوری اسلامی حکومت ارزشهاست، حکومت اسلام است، حکومت شرع است، حکومت فقه است، نه حکومت افراد روحانی. روحانی بودن کافی نیست برای اینکه کسی سلطۀ حکومتی پیدا کند. جمهوری اسلامی با حکومتهای روحانی ای که در دنیا میشناسیم، در گذشته هم بوده است، امروز هم در نقطه هائی از دنیا هست، ماهیتاً متفاوت است. حکومت جمهوری اسلامی، حکومت ارزشهای دینی است. ممکن است یک روحانی ارزشهائی را حائز باشد که از بسیاری از روحانی ها برتر باشد؛ او مقدم است؛ اما روحانی بودن هم موجب نمیشود که از کسی سلب صلاحیت شود. نه به تنهائی روحانی بودن صلاحیت آور است، نه روحانی بودن موجب سلب صلاحیت است. حکومت دین است، نه حکومت یک صنف خاص و یک مجموعۀ خاص.