نیاز جوان به تهذیب نفس

 

 

 

 

حوزه از ديدگاه مقام معظم رهبري

جمهوري اسلامي، حکومت ارزشها نه افراد

نظام رفتاري و اخلاقي در حوزه هاي علميه

نياز جوان به تهذيب نفس

روحانيت، خادم و سرباز دين

 

   

 

 

نیاز جوان به تهذیب نفس

مسئلۀ دیگر در نظام رفتاری و اخلاقی حوزه ها، فیض بردن از معنویات است،

تهذیب است؛ این خیلی مهم است. جوان امروزحوزه بیش از گذشته به مسئلۀ

تهذیب نیازمند است. کسانی که رشته های رفتارشناسی عمومی را مطالعه

می کنند و کارمی کنند، این را تأیید می کنند. امروز در همۀ دنیا این جور است

که وضع نظام مادی وفشار مادی و مادیت، جوان ها را بی حوصله میکند؛ جوان

ها را افسرده می کند. در یکچنین وضعی، دستگیر جوان ها، توجه به معنویت و

اخلاق است. علت این که میبینید عرفانهای کاذب رشد پیدا می کند و یک عده

ای طرفشان می روند، همین است؛ نیاز هست.جوان ما در حوزۀ علمیه –جوان

طلبه؛ چه دختر، چه پسر - نیازمند تهذیب است. ما قلّه های تهذیب داریم.