روحانیت، خادم و سرباز دین

 

 

 

 

حوزه از ديدگاه مقام معظم رهبري

جمهوري اسلامي، حکومت ارزشها نه افراد

نظام رفتاري و اخلاقي در حوزه هاي علميه

نياز جوان به تهذيب نفس

روحانيت، خادم و سرباز دين

 

   

 

 

روحانیت، خادم و سرباز دین

اگر روحانیت می خواست در حاشیه و در پیاده رو حرکت کند و منزوی شود،

دین آسیب میدید. روحانیت سرباز دین است، خادم دین است، از خود منهای

دین حیثیتی ندارد. اگر روحانیت از مسائل اساسی - که نمونۀ برجستۀ آن،

انقلاب عظیم اسلامی است - کناره میگرفت و در مقابل آن بی تفاوت میماند،

بدون تردید دین آسیب میدید؛ و روحانیت هدفش حفظ دین است.